ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ

VERDE.TEC: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/05/2017

 

Μεγαλύτερη, επίκαιρη και ακόμα πιο ενισχυμένη έρχεται η 2η διεθνής έκθεση “Verde.tec”. Η νέα έκθεση θα διοργανωθεί από τις 2 ως τις 4 Μαρτίου 2018 στο εκθεσιακό κέντρο MEC της Παιανίας και έρχεται να ικανοποιήσει το αίτημα της αγοράς, η οποία έκρινε αναγκαία τη διοργάνωση μιας στοχευμένης διοργάνωσης όπως ήταν η φετινή. 

Με­τά την πρώ­τη επα­να­προ­σέγ­γι­ση της αγο­ράς και τη δρο­μο­λό­γη­ση ση­μα­ντι­κών νέ­ων επι­χει­ρη­μα­τι­κών σχε­δί­ων για την υιο­θέ­τη­ση τε­χνο­λο­γιών πε­ρι­βάλ­λο­ντος, η αγο­ρά εί­ναι έτοι­μη να κά­νει ένα ακό­μα βή­μα για την ανά­πτυ­ξη. Στό­χος της 2ης διεθνούς έκθεσης “Verde.tec εί­ναι η προ­βο­λή και η προ­ώ­θη­ση προ­ϊ­ό­ντων, λύ­σε­ων, προ­τά­σε­ων και έρ­γων που μπο­ρούν να υλο­ποι­η­θούν για να κι­νη­θεί η απο­κα­λού­με­νη «κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία». 

Όπως φά­νη­κε από τις το­πο­θε­τή­σεις που έγι­ναν στο συ­νε­δρια­κό πρό­γραμ­μα του Verde.tecForum αλ­λά και όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται από τις επα­φές, τις συ­νέρ­γειες και τη δρο­μο­λό­γη­ση συ­νερ­γα­σιών που επι­τεύ­χθη­καν στο πλαί­σιο της “Verde.tec”, ο κλά­δος των τε­χνο­λο­γιών πε­ρι­βάλ­λο­ντος μπο­ρεί να συ­νει­σφέ­ρει στην προ­σπά­θεια αύ­ξη­σης του ΑΕΠ και της δη­μιουρ­γί­ας νέ­ων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας. Για το λό­γο αυ­τό μά­λι­στα, μα­ζί με την προ­ε­τοι­μα­σία της έκ­θε­σης αρ­χί­ζει και η προ­ε­τοι­μα­σία των πα­ράλ­λη­λων εκ­δη­λώ­σε­ων. 

Μά­λι­στα, η «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press» αντα­πο­κρί­θη­κε στο αί­τη­μα πολ­λών επι­χει­ρή­σε­ων και φο­ρέ­ων και διορ­γα­νώ­νει ακρι­βώς στο ίδιο διά­στη­μα, από τις 2 ως τις 4 Μαρτίου, την έκ­θε­ση και το φό­ρουμ. Οι στό­χοι της 2ης Verde.tec” εί­ναι συ­γκε­κρι­μέ­νοι και σα­φείς:

Θα γί­νει πλή­ρης και ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση για τις εξε­λί­ξεις του κλά­δου.

Θα συμ­βάλ­λει στη δη­μιουρ­γία προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για εμπο­ρι­κές επα­φές και συ­ναλ­λα­γές.

Θα φω­τί­σει πτυ­χές που βοη­θούν στη διε­ρεύ­νη­ση νέ­ων αγο­ρών.

Θα επι­βε­βαιώ­σει πώς συν­δέ­ε­ται η έρευ­να με την αγο­ρά και τις επι­χει­ρή­σεις.

Στην διε­θνή έκ­θε­ση Verde.Tec για τις Τε­χνο­λο­γί­ες Πε­ρι­βάλ­λο­ντος που διορ­γα­νώ­νε­ται στο MEC από τις 2 ως τις 4 Μαρ­τί­ου 2018 θα συμ­με­τέ­χουν εκθέτες, οι εται­ρεί­ες των οποί­ων δρα­στη­ριο­ποιού­νται στις εξής κα­τη­γο­ρί­ες: 

 • Απο­κα­τά­στα­ση πε­ρι­βάλ­λο­ντος – Τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής & Εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας.

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Κα­τα­σκευ­ές και επι­σκευ­ές κτη­ρί­ων.

 • Ανα­κύ­κλω­ση προ­ϊ­ό­ντων και υλι­κών.

 • «Πρά­σι­νη» Βιο­μη­χα­νία, μη­χα­νή­μα­τα, ερ­γα­λεία & εξο­πλι­σμός. 

 • Υπη­ρε­σί­ες & Τε­χνο­λο­γί­ες Δια­χεί­ρι­σης Εφο­δια­σμού.

 • Αυ­το­κι­νού­με­να οχή­μα­τα & μη­χα­νή­μα­τα.

Οι κα­τη­γο­ρί­ες επισκεπτών εί­ναι οι ακό­λου­θες: 

 • Στε­λέ­χη, μη­χα­νι­κοί και τε­χνι­κοί των ΟΤΑ, της βιο­μη­χα­νί­ας, της βιο­τε­χνί­ας, των με­γά­λων εμπο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, των κα­τα­σκευα­στι­κών εται­ριών, των ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων, των Με­τα­φο­ρών, των Logistics

 • Υπεύ­θυ­νοι των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των δη­μο­σί­ων Ορ­γα­νι­σμών και Επι­χει­ρή­σε­ων. 

 • Αρ­χι­τέ­κτο­νες. 

 • Ερ­γο­λή­πτες. 

 • Επεν­δυ­τές σε ΑΠΕ. 

 • Με­λε­τη­τές. 

 • Αντι­πρό­σω­ποι και έμπο­ροι από όλη την Ελ­λά­δα. 

 • Ξέ­νες αντι­προ­σω­πεί­ες. 

 • Ιδιώ­τες που εν­δια­φέ­ρο­νται για εγκα­τα­στά­σεις φω­το­βολ­ταϊ­κών, βιο­λο­γι­κών κα­θα­ρι­σμών και συ­στη­μά­των ποιό­τη­τας νε­ρού ή εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας στα ακί­νη­τά τους.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

«Ecotec»
«Logistics & Management»
«Εργοταξιακά Θέματα»
«Θερμοϋδραυλικός»
«Car & Truck»
«Μετάδοση Ισχύος»
«Ηλεκτρολόγος»

Η έκθεση, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θα προβληθεί με διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση πανελλαδικά και με διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσκλήσεων, αφισών κ.ά.

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ UNECE ΚΑΙ ΟΦΑΕ – ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Στο πλαίσιο του κομβικού ρόλου της ΟΦΑΕ για την σωστή διαχείριση και ενίσχυση του συστήματος στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΟΦΑΕ και του Chief Tran...

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 0,4% ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Οριακή μείωση 0,4% σημείωσαν τα τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον Σεπτέμβριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 201...

«ΣΑΡΩΝΟΥΝ» ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς τους τελευταίους τρεις μήνες σημείωσαν άνοδο 46,2%....

 
Κλείσιμο [X]